Polityka Prywatności zgodna z RODO

Stan na dzień 06.05.2018.

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odnośnie do danych osobowych Użytkowników, jest Partner.
  2. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i ew. numer telefonu, przetwarzane będą przez Droplabs w celu świadczenia Usługi oraz przez Partnera w celu świadczenia Usługi biletowanej, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, na warunkach określonych poniżej:
  1. przedmiot, zakres, charakter przetwarzania oraz rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane te dotyczą oraz wszelkie dane wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego określone są w załączniku nr 1;
  2. podwykonawcy i pracownicy Droplabs zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usługi, na co Partner oraz Użytkownik wyrażają zgodę.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi oraz Usługi biletowanej. Użytkownik, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania jej danych i zapomnienia. W tym celu użytkownik powinien kontaktować się z Droplabs za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected].
  2. Droplabs informuje, że dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Droplabs zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Droplabs zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia Usługi oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
  4. Droplabs oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas trwania niniejszej Umowy.
  5. W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie zakupu, Partner może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Partnera.
  6. Droplabs nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Droplabs należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.