Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Kontrahentów

Regulamin – wersja 3.3 – stan na dzień 3.11.2018.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Droplabs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w szczególności za pośrednictwem Platformy oraz korzystanie przez Kontrahentów z Platformy, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej przez Platformę, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).
 4. Prawa autorskie do Platformy należą w całości do Droplabs Sp. z o.o.
 5. Regulamin jest dostępny w ramach Platformy, na stronie internetowej poszczególnego Partnera.
 6. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Kontrahenta, Droplabs prześle Kontrahentowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Kontrahenta.
 7. Droplabs oświadcza, że jest uprawniony do pośredniczenia – na podstawie odrębnej umowy - w zawieraniu umów związanych ze sprzedażą Wejściówek pomiędzy Partnerem a Kontrahentem.

§1.Definicje

 1. Droplabs - Droplabs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; Adres do korespondencji: Droplabs Sp. z o.o., ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, e-mail: [email protected].
 2. Platforma – oprogramowanie, strony internetowe, aplikacje mobilne oferowane przez Droplabs i udostępniane pod nazwą Dropsport lub Droplabs, w domenie dropsport.com lub droplabs.pl wspierające procesy sprzedaży i weryfikacji wejściówek.
 3. Kontrahent - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu.
 4. Partner – Podmiot świadczący usługi i sprzedający możliwość skorzystania z tej usługi. W szczególności usługi związane z usługami kosmetycznymi, wypoczynkiem, rekreacją, sportem, kulturą itp.
 5. Usługa biletowana – usługa którą świadczy Partner i na którą sprzedaje Wejściówki.
 6. Wejściówka – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu Platformy potwierdzający uprawnienie do skorzystania z Usługi biletowanej oferowanej przez Partnera.
 7. Konto - spersonalizowany ekran na Platformie, dostępny dla Kontrahenta po dokonaniu skutecznej aktywacji konta. Aktywacja konta polega na podaniu przez Kontrahenta, we wskazanym mu miejscu Platformy,  kodu aktywacyjnego, który został mu uprzednio przesłany na wskazany przez niego adres e-mail.
 8. Usługa – usługa świadczona w ramach Platformy przez Droplabs.
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin Platformy
 10. System Płatności Online -  Dotpay (Operator płatności - Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255  oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.) lub PayU (Operator płatności - PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444) lub PayLane (Operator płatności - PayLane Sp. z o.o.z siedzibą w: ul. C. K. Norwida 4 80–280 Gdańsk, Polska zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, kapitał zakładowy 3,201,000.00 złotych)

§2. Dane Spółki

Dane teleadresowe Droplabs, właściciela Platformy

Droplabs spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grodzka 42/1

31-044 Kraków Polska

KRS: 0000468242, NIP: 6772375967,  REGON: 122894595

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowniczego.

Kapitał zakładowy: 53 350,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych)

Adres e-mail: [email protected]

§3. Zakres usług

 1. Korzystając z Platformy Kontrahent zawiera z Droplabs umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Droplabs będzie dążyć do utrzymania dostępności Platformy bez przerw i zakłóceń.
 3. Droplabs w ramach Platformy oferuje Kontrahentom możliwość zakupu Wejściówki od Partnera na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną.
 4. Droplabs nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Kontrahentami a Partnerami. Kontrahentem i Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Platformy.
 5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Droplabs są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Kontrahenta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet lub urządzenie z systemem Android od wersji 4.2 lub urządzenie z systemem iOS od wersji 9.0. Droplabs zaleca Kontrahentowi korzystanie z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej.
 6. Kontrahenci mogą zainicjować tworzenie Konta na Platformie poprzez zaakceptowanie Regulaminu  oraz podanie adresu e-mail. Może to nastąpić w odpowiednim formularzu wchodzącym w skład Platformy bądź podczas procesu pierwszego zakupu Usługi biletowanej.
 7. Konto pozwala na synchronizowanie Wejściówek pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład Platformy.  

§4. Zakup Wejściówek i Płatność

 1. Poprzez dokonanie zakupu Wejściówki na Usługę biletowaną przez Kontrahenta powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy Partnerem a Kontrahentem.
 2. Droplabs oświadcza, że nie jest Partnerem Usług biletowanych sprzedawanych w ramach Platformy, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych podczas kupowania Wejściówki. Droplabs udostępnia jedynie Platformę Partnerowi i działa jako agent Partnera na jego rachunek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Kontrahent poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu i płatności (np. "Przejdź do płatności") zawiera z Partnerem umowę w zakresie sprzedaży Wejściówki. W celu nabycia Wejściówki konieczne jest: wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Prezentowana Kontrahent cena Wejściówki jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT wg. stawki podanej przez Partnera. Kontrahent dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu Płatności Online.
 5. Natychmiast po otrzymaniu płatności Droplabs wysyła Wejściówkę na adres e-mail Kontrahenta.
 6. Droplabs nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Kontrahenta danych nieprawdziwych.

§5. Zwroty i Reklamacje dotyczące Usług biletowanych

 1. Dla Usług biletowanych, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi i które dotyczą umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, kupującemu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy. Wynika to  z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
 2. Jeśli pkt. 1 nie ma zastosowania oraz jeżeli:

w ciągu 14 dni od zakupu Usługi biletowanej Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Droplabs pisemnie na adres [email protected], bądź pisemnie na adres ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, którą Użytkownik otrzymał po zakupie Usługi biletowanej, w formie elektronicznej lub papierowej, oraz adres e-mail podany podczas zakupu.

 1. Zwrot płatności dla Kontrahenta jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Kontrahentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy z Partnerem. Kontrahent zawiadamia o tym niezwłocznie Droplabs pisemnie na adres [email protected], bądź pisemnie na adres ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, którą Kontrahent otrzymał po zakupie Usługi biletowanej w formie elektronicznej lub papierowej, oraz adres e-mail podany podczas zakupu. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.        
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia, jednak najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia skorzystania z Usługę biletowanej, której reklamacja dotyczy. Reklamacja, która wpłynie po tym terminie może nie zostać przyjęta.
 4. Każdą pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
 5. W zalezności od umowy pomiędzy Droplabs a Partnerem, zwrot pieniędzy w przypadku zwrotu Wejściówki bądź pozytywnie rozpatrzonej reklamacji realizuje bezpośrednio Partner lub Partner powierza Droplabs dokonywanie zwrotów w jego imieniu i na jego rzecz.
 6. Partner ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę.  W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Kontrahenta o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do nabycia Usługi biletowanej  i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Kontrahent nie zgodzi się na zamianę, Partner zwróci do 7 dni od poinformowania  Kontrahenta o rozwiązaniu umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Usługę biletowaną, której dotyczy umowa.
 7. Jeśli zwrot dokonuje w imieniu Partnera Droplabs, wszelkie zwroty płatności dokonywane są drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kontrahent.

§6. Reklamacje i Rozwiązanie Umowy

 1. Kontrahent może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Droplabs.
 2. Reklamację można złożyć pisemnie na adres [email protected], bądź pisemnie na adres ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Droplabs zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Droplabs rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 6. Kontrahent może dokonać rozwiązania umowy z Droplabs bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem wniosku złożonego za pomocą poczty elektronicznej z użyciem adresu e-mail, użytego użył do utworzenia Konta, na adres [email protected] Usunięcie Konta nastąpi do 14 dni od dnia jego otrzymania przez Droplabs.
 7. Droplabs ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do usunięcia Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Droplabs udostępnia Kontrahentom niniejszy Regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Droplabs jest uprawniona do zmiany Regulaminu.  Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Droplabs. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu powiadomienia o zmianach. Powiadomienie dokonuje się poprzez wysłanie informacji drogą mailową, do Kontrahentów, którzy posiadają Konto, oraz poprzez zamieszczenia informacji o zmianach na stronie internetowej będącej częścią strony https://dropsport.com. Jeśli Kontrahent nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie 7 dni, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Kontrahent. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy Kontrahenta z Droplabs w sposób wskazany w Regulaminie.

§8. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Droplabs na rzecz Kontrahentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Droplabs, a Kontrahentami odnoszące się do realizacji Usług przez Droplabs będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo Droplabs.

§9. Polubowne rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Droplabs zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Droplabs.

§10. Polityka Prywatności zgodna z RODO

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odnośnie do danych osobowych Użytkowników, jest Partner.
 2. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i ew. numer telefonu, przetwarzane będą przez Droplabs w celu świadczenia Usługi oraz przez Partnera w celu świadczenia Usługi biletowanej, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, na warunkach określonych poniżej:
 1. przedmiot, zakres, charakter przetwarzania oraz rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane te dotyczą oraz wszelkie dane wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego określone są w załączniku nr 1;
 2. podwykonawcy i pracownicy Droplabs zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usługi, na co Partner oraz Kontrahent wyrażają zgodę.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi oraz Usługi biletowanej. Kontrahent, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania jej danych i zapomnienia. W tym celu Kontrahent powinien kontaktować się z Droplabs za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected].
 2. Droplabs informuje, że dane osobowe Kontrahentów nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Droplabs zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Droplabs zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia Usługi oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
 4. Droplabs oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas trwania niniejszej Umowy.
 5. W razie wyrażenia przez Kontrahenta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie zakupu, Partner może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Partnera.
 6. Droplabs nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kontrahenta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Droplabs należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Kontrahentem.