Czytasz
Wymogi prawne prowadzenia sprzedaży internetowej

Wymogi prawne prowadzenia sprzedaży internetowej

6 maja 2020

Działalność e-commerce podlega różnym regulacjom prawnym, ze względu na swój charakter. Jeśli zdecydowałeś się otworzyć swój sklep internetowych zapewne zastanawiasz się, jakie kroki podjąć w pierwszej kolejności, by Twoja działalność w internecie była w pełni legalna. Poniżej znajdziesz listę wymogów, które stanowią podstawę do rozpoczęcia sprzedaży internetowej.


1. Umieść odpowiednie informacje na temat firmy w sklepie internetowym

Sprzedając usługi w internecie nie możesz być anonimowy. W związku z tym w Twoim sklepie internetowym powinny znajdować się informacje takie jak:

  • nazwa firmy,
  • numer NIP,
  • siedziba firmy,
  • adres firmy.

Będąc klientem Droplabs nie musisz jednak martwić się o zawarcie powyższych informacji na stronie. Zostaną one wygenerowane automatycznie i pojawią się w momencie, kiedy klient będzie dokonywał transakcji. 

2. Udostępnij regulaminu sklepu

Kolejnym krokiem do rozpoczęcia legalnej działalności w Internecie jest umieszczenie regulaminu sklepu. Regulamin jest jedną z podstawowych rzeczy, która powinna znajdować się w sklepie internetowym z racji tego, że reguluje on wszystkie warunki między Tobą a Twoim klientem. Regulamin jest niezbędnym elementem do spełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ustawie o prawach konsumenta. Dodatkowo ma chronić Ciebie, ale również kupującego w przypadku ewentualnych sporów, dlatego nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Niedozwolone klauzule możesz zobaczyć na stronie https://www.rejestr.uokik.gov.pl/.

Droplabs udostępnia swoim klientom szablon Regulaminu Sprzedaży Online, który bez zbędnych konfiguracji zostaje podpięty do nowo powstałego sklepu online. Jednak to ty będziesz sprzedawcą i wykonawcą usługi, dlatego warto sporządzić regulamin, który będzie odnosił się ściśle do Twojej oferty. Własny regulamin bez trudu podepniesz pod swój sklep.

3. Poinformuj o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 25.05.2018r. :

1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
b)  gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c)  cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d)  informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
f)       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

3. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 2.

4. Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

W tym celu, dla korzystających z systemu Droplabs, pod przyciskiem przekierowującym do płatności zawarta została informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz link do Polityki Prywatności.

4. Poinformuj kupującego, że składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty

Zgodnie z art. 17 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku umów zawieranych na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kupujący musi dostać informacje, że składając zamówienie zobowiązuje się je opłacić.

Mając na uwadze wygodę klientów Droplabs, w naszym systemie umieściliśmy przycisk, który zobowiązuje konsumenta do dokonania płatności, jednocześnie zawierając informacje o kosztach, jakie musi ponieść.

5. Dostosuj ofertę do obowiązujących regulacji

Posiadanie legalnego sklepu internetowego to jedno. Inna sprawą jest jednak legalność oferty, którą sprzedajesz w sklepie online. Przed stworzeniem oferty warto więc dowiedzieć się jakie produkty cz usługi możesz sprzedawać, a jakie podlegają odpowiednim obostrzeniom. Listę regulacji możesz zobaczyć na stronie Towary wyłączone ze sprzedaży internetowej.


Przepisy, które bezpośrednio odnoszą się sprzedaży w sklepie internetowym.

  • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawa o prawach konsumenta,
  • ustawa o ochronie danych osobowych,
  • prawo telekomunikacyjne.
  • kodeks cywilny.

źródła:
https://www.biznes.gov.pl/pl
https://prakreacja.pl/sklep-internetowy-wdrozenie-prawne/
https://mojafirma.infor.pl/e-firma/e-sklep/293841,2,Obowiazki-prawne-sklepu-internetowego.html


Chcesz prowadzić sprzedaż online w systemie zgodnym ze standardami prawnymi? Zarejestruj się jeszcze dzisiaj i uruchom swój system online lub napisz na [email protected]

Powiązane artykuły

9 sierpnia 2019

Przycisk zachęcający do zakupu w sklepie online

19 października 2019

Dwa najważniejsze elementy, które sprawiają, że sklepy online sprzedają lub giną

20 października 2019

Jak tworzyć opisy, które sprzedają?

Arrow-up